Cơ cấu nhân sự

Lãnh đạo

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Giám đốc

Email: hoaianh@ueh.edu.vn

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Văn Viên

Email: viennv@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Hỗ trợ dữ liệu cho giảng viên và sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

– Thu thập, xây dựng dữ liệu phục vụ nghiên cứu

– Điều phối các dự án nghiên cứu khoa học có sự tham gia của Trung tâm

– Quản lý trang thiết bị của Trung tâm