Chức năng – nhiệm vụ

Chức năng

Trung tâm Dữ liệu – Phân tích Kinh tế (Center for Database and Economic Analysis) (UEH-CDEA) được thành lập năm 2014 với các chức năng sau:

Tham mưu và thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích kinh tế, nghiên cứu và thực hiện các dự án kinh tế vĩ mô, các thị trường tài chính, các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của Trường.

Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa học; công bố dữ liệu, phân tích kinh tế phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Trường.

 Nhiệm vụ

  1. Thực hiện thu thập, tổng hợp dữ liệu từ các nguồn trong và ngoài Trường; khảo sát, cập nhật và phân tích nguồn dữ liệu, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu kinh tế vĩ mô của Trường; lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về công tác xây dựng, phân tích dữ liệu.
  2. Tổ chức, triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học tầm vĩ mô về những chủ đề trọng yếu của nền kinh tế Việt Nam, bao gồm: Kinh tế, tài chính, ngân hàng và lao động
  3. Thực hiện hiệu quả công tác dự báo kinh tế, tư vấn, phục vụ cho việc ra quyết định chính sách của các nhà lãnh đạo vĩ mô; đồng thời, làm nền tảng thông tin cho chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.
  4. Tổ chức công bố các dữ liệu nghiên cứu, phân tích trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao
  5. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa học về các vấn đề tác động đến hoạt động kinh tế, tài chính, ngân hàng và lao động tại Việt Nam.
  6. Chủ trì xây dựng các đề án chuyên ngành; khai thác, kêu gọi hỗ trợ, đầu tư từ các nguồn lực bên ngoài để phát triển Trung tâm.
  7. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao
  8. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường
  9. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.