Các nguồn dữ liệu truy cập tại Trung tâm

Trung tâm Dữ liệu – Phân tích Kinh tế hỗ trợ dữ liệu cho giảng viên và sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh với các dữ liệu sau:

A. Dữ liệu điều tra của Việt Nam
1. Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) (GSO)
2. Điều tra doanh nghiệp Việt Nam (VES) (GSO)
3. Điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) (CIEM)
4. Điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nông thôn Việt Nam (VARHS)
5. Niên giám thống kê Việt Nam, 63 tỉnh, thành phố (GSO)
6. Vietnam Technology and Competitiveness Survey (CIEM)
7. Điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ (MICS) (UNICEF, GSO)
8. Vietnam enterprise surveys (World Bank-IFC)
9. Niên giám thống kê y tế Việt Nam (Bộ Y tế)

B. Dữ liệu về kinh tế vĩ mô, tài chính – ngân hàng
1. Báo cáo tài chính ngân hàng Việt Nam và thế giới (Bankscope)
(từ 1/1/2017, Bankscope đổi tên thành Orbis Bank Focus)
2. Thomson Reuters: Eikon and Datastream for office (DFO)